ALOO

Thông tin về ALOO ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Aloo Front
Aloo Frontend
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn